آموزش بافتنی (کانال گروه)

به کانال بافتنی خوش آمدید 😇🌸
⛔ آموزش نداریم هرچی باشه تو کانال میذارم 🙏
فقط سوالهای مربوط به تبلیغات پاسخ داده میشود 🌷

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.