گروه جهادی شهید وزوایی

📌 بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف
💠 و جاهدوا فی الله حق جهاده، هو اجتباکم...
📲 ادمین کانال
@jahadivezvaei_admin

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.