•دهلیزِتاریک🕊†•

🔯
و آخرش خودم را در فراسوهای دهلیزت ، جایی
میانِ غبارِ تاریکی ، گم کردم !="}⛓🧜🏻‍♀️
- اولین و تنها چنل به این اسم !📘 -جهتِ ارتباط با ما✨:
https://telegram.me/HarfBeManBot?start=MzI0MTYyMDA4
اینجا جواب میدیم👩🏻‍💻:
@dehliztarikcm 🌾

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.