همیارموفقیتa.z

کسی که روی ذهنش سرمایه گذاری می کندمثل فردی است که روی معدن طلاسرمایه گذاری کرده فرق این معدن خوشبختی فراترازمعدن طلا مدیران تیم آموزشی همیارموفقیت بنیانگذار سبک تغییرات بزرگ فکریtfzدردنیا👇
@rahemovafaght » علی زمانیان
وبیتاصالحی « @Biiiiiiita1377

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.