بازتاب باور رسانه انگیزشی و موفقیت

تمامی اتفاقات زندگی شما، حاصل بازتابِ باورِ شماست.
در هر شرایطی که هستید
خودتان انتخاب کردید
حضور شما هم اینجا اتفاقی نیست، شما خواهان تغییر و تحول بوده اید، کائنات هم به درخواستتان پاسخ داده است.

🌐سایت:
www.BaztabeBavar.ir
📞تماس با ما
@Baztab_Bavar

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.