یادداشت‌های یک روانپزشک

قسمت هایی از كتاب هايي كه مي خوانم ممكن است به هر دليلی نظرم را بگيرد. گاهي برايشان پی نوشت می نويسم. گاهی با رعايت رازداری از داستان های مراجعانم تعريف می كنم.
@HafezB

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.