ناب جهادی

ناب جهادی.حیفارا با موشک میزنیم
بزرگترین کانال جهادی بعد از ۹ بار حذف
لطفا مارو به دوستانتان معرفی کنین
کانال متعلق به رزمندگان نخسا
مسئول نخسا 👇
@mojmeghdad

کانال توضیحات نخسا👇
@nakhsa

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.