کانال کارگران _ معلمان

*
💎 شاخه جنبش نیروی کار
🔸 اخبار نیروی کار
🔸 طنز کارگری
🔸 شعر کارگری
🔸 کاریکاتور کارگری
🔸 اندیشمندان کارگری
🔸 تحلیل کارگری، طبقاتی
*

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.