روشنگری

یک دهن دارم دو تا دندان لق
می‌زنم تا می‌تـوانم حرف حق
📮ارسال‌سوژه
🆔 @Roshangari_pv

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.