ملی‌ گرایان مردم‌ گرا

کانالی برای جمع شدن هم اندیشانی که به ناسیونالیسم ایرانی باور دارند و در کنار آن رفاه ملت ایران را نیز میخواهند. این کانال توسط مهدی میرقادری (مبارز نستوه) و ادمینهای تعیین شده اداره میشود.
برای نجات میهن از چنگال اهریمن
تماس با ادمین @MobarezNastooh

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.