مطالعات راهبردی آمریکا

🔺هر روز ساعت ۸ صبح مقاله برگزیده
آمریکا را بدون حب و بغض بشناسیم. آمریکا یک کشور خارجی نیست؛ موضوعی ایدئولوژیک فرهنگی اقتصادی در زندگی ماست
اسفندیار خدایی
دکترای مطالعات آمریکااز دانشگاه تهران
ارتباط:
@AmericanStudies
🔹تبلیغ پذیرفته میشود

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.