😂 જોકસ ની જમાવટ 😂

ચેનલ માં આંટો મારવાની કોઈ એન્ટ્રી ફી નથી..😂😂

બીજું કંઈ નથી કેવું બસ એક વાર ચેનલ માં આંટો મારી આવો ગળફા ઉલરશે 😁
ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો કે નાં કરો પણ એક વૃક્ષ 🌳 જરૂર વાવજો.
😂 મોજે_મોજ રોજે_રોજ 😂
@JokesNiJamavat

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.