در این کانال فقط اخبار و تحلیل وقایع و ارائه فیلتر انجام میشود❤️
سیگنال خرید یا فروش نداریم🚫
کانال پولی نداریم🚫
سبدگردانی نداریم🚫
مشاوره نداریم🚫
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Leave_channel

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.