انیشتین چی میگه؟؟؟🌏

هرچیزی که مربوط به انیشتین یا فیزیک هست به زبان ساده🤓🤓🤓😜😜😜🔎🔬🔭🌏🌐🕛☉✨
آدرس ما در اینستاگرام:👇
https://www.instagram.com/einstein_chimige/
تماس با ما😊👈
@Science_report

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.