کانال ادبی چکامه

🌌 چکامه 🌌

به مرگ و میر درختان شهر برگشتم
به شهر سوخته ای خالی از چکامه ی تو
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.