باخە نەمامە

🌺اســـتـــفـــادهـــ پـــاکـــ🌺
🌺از دنـــیـــایـــ مـــجـــازیـــ🌺
📣❗ این کانال زیر نظر شورای مدیریت مکتب قرآن نمی باشد.
📣❗ این کانال یک کانال شخصی بوده ، و سعی در انتشار مطالب علمای اهل سنت ، بدون دخل و تصرف ، یا توضیح و تفسیر دارد.

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.