قلی با تو حرف می‌زند

کانالی که هیچ فرقی با بقیه ی کانال ها ندارد، اما شاید جالب باشد. بدون اینکه بداند؛ در این کانال،
قلی باتو حرف می‌زند...
ارتباط : @HolyGholy

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.