「دیالوگیست✍️」

دیالوگ هایی که با مغزت بازی میکنه...
گاهی غمگینت میکنه...
گاهی میخندونتت...
و گاهی تو فکر می بردت...
——————————————
گاهی از یک کتاب....
گاهی از یک فیلم....
گاهی تراوشات اذهان ناشناس....
گاهی تراوشات ذهن ادمین....

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.