آقای شاید

‌ ‌ ⁦‌🌼🌼🌼🌼
قلم به تنهایی برای زیستم کافی است ، چون تو را مینگارد
⁦🌼🌼🌼🌼
با این لینک میتونی باهام صحبت کنی
https://t.me/BiChatBot?start=sc-69513-uQPHH2p

Нет комментариев
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того, чтобы комментировать.